Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Linda Carlsen
Avdelingssjef
Tlf 61 33 35 40
linda.carlsen@roysumtunet.noHilde Karlsen Sanna
Faglig leder Nordstua
Tlf 61 33 35 41
hilde.sanna@roysumtunet.no


 

Mette Hærum
Enhetsleder – Midtstua
Tlf 61 33 35 30
meh@roysumtunet.no


 

 

Enhet for psykisk helse

Røysumtunet gir bo- og omsorgstilbud av ulik varighet for personer
med psykiske lidelser. Vi samarbeider med flere kommuner på Østlandet, samt bydeler i Oslo.

Enheten består av avdelingene Nordstua og Midtstua, med henholdsvis 13 og 12 plasser. Vi har fire mindre bomiljøer i tillegg til sju leiligheter.

 
Innhold i tilbudet

En forutsigbar og trygg hverdag i en miljøterapeutisk ramme
Vi er opptatt av at personalet og de fysiske rammene representerer struktur
og trygghet.

Verdibasert tilnærming
Vårt verdigrunnlag er sammen med faglige prinsipper styrende for vår tilnærming.
Vi er opptatt av å legge til rette for utvikling og mestring av eget liv, og at beboerne skal delta i alle avgjørelser som omhandler dem selv
( jfr. empowerment- tenkning).

Individuelt tilpasset oppfølging
Alle har individuelle holdningsplaner med målrettet fokus på mening og sammenheng i egen livssituasjon (jfr. salutogenese). Vi skriver kontrakt med oppdragsgiver som definerer tilbudet for hver enkelt beboer.

Inkluderende fellesskap
Med rom for alle og ivaretagelse av personlig integritet.

Sosiale opplevelser og aktiviteter
Avdelingen har egen aktivitør og egen fritidsleder som koordinerer og legger til rette for turer, trim og fritidsaktiviteter både individuelt og i grupper. Arbeidstrening tilrettelegges i egen aktivitetsavdeling.

Samarbeid med nettverk og hjemkommune/bydel
Vi legger til rette for at beboerne skal opprettholde kontakten med pårørende og sitt lokale nettverk. Vi tilbyr også gratis overnatting og måltider til pårørende, og deltar i samarbeidsmøter med kommune/bydel.

Medisinsk oppfølging
Vi har psykiatrisk legetilsyn hver uke som sikrer oppfølging av medisinering og eventuelle andre problemstillinger i samarbeid med fastlege.

 


Hvem er vi som jobber her?

Mange av personalet har videreutdanning i psykisk helse. Personalgruppa har lang erfaring med arbeid med mennesker med psykiske lidelser, og således høy grad av og egnethet og realkompetanse. Avdelingen har flere ulike faggrupper representert; sykepleier, vernepleier, sosionom, pedagog, aktivitør, hjelpepleier/omsorgsarbeider/fagarbeider og psykiater (tilsyn 4t per uke).

 
Betaling og søknad

Vårt tilbud er definert som en del av førstelinjetjenesten, og opphold finansieres av kommune/bydel. Døgnpris fastsettes i dialog med oppdragsgiver ut fra beboerens behov.

Søknad kan sendes fra fastlege/behandler etter avtale med hjemkommune/bydel.
Vi mottar også henvendelser per telefon og e-post, og svarer gjerne på spørsmål.